บทความอื่นๆ

JGS ชวนลดต้นทุนทางธุรกิจ ด้วยการติดตั้งโซลาร์ และ สิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI

ธุรกิจ SME ถึง ธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร การใช้ไฟฟ้าในกระบวนการทำงาน ก็เป็นหนึ่งในต้นทุนของคุณ หันมาติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าแค่ประหยัดค่าไฟ!!!

  • ประหยัดค่าไฟตั้งแต่ติดตั้ง
  • ภาษีทางสังคม ในส่วนของ CSR ภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีต่อสังคม รวมถึงการทำ ESG
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่สามารถลดหย่อนได้ถึง 50% เป็นระยะเวลา 3 ปี (กรณีที่ธุรกิจเข้าข่ายอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)
  • การลดคาร์บอนเครดิต อีกทั้งยังสามารถนำคาร์บอนเครดิตไปต่อยอด ในการซื้อขายที่ Carbon Market ได้อีกด้วย

คุ้มแค่ไหน ดูง่ายๆ จากกำลังติดตั้ง 1เมกะวัตต์ ที่สามารถประหยัดได้ถึง….

Option ขนาดกำลังติดตั้ง 1MW!(999.90kWp)
ระยะเวลาคืนทุนประมาณ3-5 ปี
ประหยัดไปได้ถึงปีละ5.x ล้านบาท
ได้รับ Carbon Credit  Tco 2/MWh 6xx.xx หน่วย/ปี
Carbon Credit Price (THB)3x,xxx บาท/ปี
สิทธิประโยชน์อื่นๆ
(ถ้าได้รับสิทธิ BOI และการซื้อขายคาร์บอนเครดิต) ระยะเวลาคืนทุนจะเหลือเพียง
2-3 ปี

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์จากการขอ  BOI

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมจะต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการ หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

เงื่อนไข: ต้องเข้าข่ายอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุน แบ่งตามกองส่งเสริมการลงทุน

กองส่งเสริมการลงทุน 1

อุตสาหกรรมเกษตร อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์ เช่น ยา เครื่องมือแพทย์ และบริการทางการแพทย์

กองส่งเสริมการลงทุน 2

อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น อุตสาหกรรมเครื่องจักรและยานยนต์ เครื่อใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

กองส่งเสริมการลงทุน 3

อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น อุตสาหกรรมโลหะและวัสดุเคมีและปิโตรเคมี และสาธารณูปโภค

อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น อุตสาหกรรมโลหะและวัสดุเคมีและปิโตรเคมี และสาธารณูปโภค

กองส่งเสริมการลงทุน 4

อุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์ และบริการที่มีมูลค่าสูง

สิทธิประโยชน์
1. ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
2. ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียน ในการปรับปรุง
3. ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้หลังได้รับบัตรส่งเสริมและจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3ปี นับจากวันออกบัตรส่งเสริม

นอกจากการลงทุนเพื่อติดตั้ง Solar แล้ว JGS ขอนำเสนอ การติดตั้ง Solar ลงทุน 0 บาท ระบบ PPA

ใช้ไฟฟรี มีJGS ลงทุนให้ PPA (Power Purchasing Agreement) เพียงทำสัญญาการซื้อขายไฟ พร้อมการรับประกันระบบ และบำรุงรักษาฟรีตลอดอายุสัญญา ประหยัดค่าไฟ ประหยัดต้นทุนทางธุรกิจ โดยไม่ต้องลงทุน

Scroll to Top